Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 30/12/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 30.12.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Απαλλαγή υπολόγου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2.- Eξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17962/18-11-2022 πολίτη για αποζημίωση για αποζημίωση λόγω αναπήδησης σχάρας φρεατίου. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.