Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 07/06/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 07/06/2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 37/2020 Μελέτης ) (σχετ. η αριθμ. 196/5694/27.04.2021 διακήρυξη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 2. Κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021» ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 39/2020 Μελέτης) (σχετ. η αριθμ. 197/5695/27.04.2021 διακήρυξη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 3. Κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 38/2020 Μελέτης) (σχετ. η αριθμ. 198/5696/27.04.2021 διακήρυξη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 4. Κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου » (σχετ. η αριθμ. 188/5321/21.04.2021 διακήρυξη και 03/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
  i.-« ΕΡΓΟ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ » αρ.μελ.9/2017 .
  ii.- «ΕΡΓΟ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ », αρ. μελ.10/2017. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 6. «Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 10. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 11. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 12. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 14. Επικύρωση πρακτικού για την εκτέλεση του έργου: «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού: 153.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 15. Επικύρωση πρακτικού για την εκτέλεση του έργου: «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού: 72.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 16. «Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 17. Έγκριση της υπ’ αρ. 29/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 18. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αρ.171/2021 ΑΟΕ (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 19. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αποζημίωσης χρήσης των αποθηκευτικών χώρων στο χωριό των ψαράδων στην Κοινότητα Λιτοχώρου για το έτος 2020. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 20. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη σκοπιμότητας και αναγκαιότητας των δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 21. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Τεχνική μελέτη για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για διαλογή στην πηγή» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 22. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη σκοπιμότητας τεχνικού συμβούλου Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.