Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/12/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.12.2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
2.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
3.- Διαγραφή τιμολογίου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
4.- Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσού 61.256,00 €, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
5.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
6.- Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18260/24-11-2022 αίτηση θεραπείας πολίτη(εισήγηση νομική υπηρεσία)
7.- Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων από τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
8.- Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2023 και 2024» (σχετ. η αριθμ. 34/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 632/17483/9-11-2022)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
9.- Επικύρωση ή μη πρακτικού για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 1 – Προμήθεια ενός καινούριου καλαθοφόρου) της υπ αριθμ. 36/2021 μελέτης. )(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.