Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/12/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20.12.2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.- Έγκριση της 18/2022 μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού στην Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

2.- Έγκριση της αριθ. 46/2022 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

3.- Έγκριση της μελέτης 38/2022 και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της μίσθωσης με τίτλο : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 408.301,00 5ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του διεθνή – ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού»

5.- Έγκριση της μελέτης 42/2022 και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2023»

6.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2023», συνολικού προϋπολογισμού 179.884,45 ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού»

7.- Επιστροφή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

8.- Επιστροφή εγγυητικών επιστολών (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

9.- Ορισμός επιτροπής παραλαβής για τον Κ.Α 10.7134.0003 – Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών fax, εκτυπωτών κλπ για εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Δίου-Ολύμπου.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

10.- Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

11.- Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

12.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

13.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

14.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

15.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

16.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

17.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

18.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

19.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

20.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

21.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

22.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

23.- Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

24.- Αποδοχή χρηματοδότησης Δ´ κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2022,ποσού 79.040,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

25.- Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά των υπ΄αριθμ. 32/2022, 33/2022, 34/2022, 35/2022, 36/2022, 37/2022, 38/2022, 50/2022, 51/2022, 52/2022, 53/2022, 54/2022, 55/2022, 56/2022, 57/2022, 60/2022, 61/2022, 62/2022, 63/2022, 66/2022, 67/2022, 68/2022, 69/2022, 70/2022, 71/2022, 72/2022, 73/2022, 74/2022, 75/2022, 76/2022, 77/2022, 78/2022, 79/2022, αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. : οικ. 773545/3031/02-11-2022 αποφάσεως της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

26.- Καθορισμός των όρων δημοπράτησης τριών (3) αγροτεμαχίων του Κληροδοτήματος Μπάκα της Κοινότητας Λιτοχώρου, για μονοετείς καλλιέργειες (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

27.– Eξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17935/17-11-2022 αίτησης πολίτη για αποζημίωση λόγω ζημίας σε όχημα από ζώο συντροφιάς. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

28.– Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης : «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και προσχώσεων με εργασίες χωματουργικών στα κανάλια, τις αντιπλημμυρικές τάφρους, τις απολήξεις ρεμάτων, την αγροτική και περιαστική οδοποιία και τις αποστραγγιστικές υποδομές για την αντιμετώπιση των πρώτων, άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών για την στοιχειώδη αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ανωτέρω λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 30ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου 2022» προϋπολογισμού #24.874,40# ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης» (10η Παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 Απόφασης Π.Κ.Μ.). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

29.- Επικύρωση ή μη πρακτικού για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 6 – Προμήθεια ενός καινούριου διαμορφωτή γαιών αρθρωτού πλαισίου) της υπ αριθμ. 36/2021 μελέτης. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

30.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου», καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή του. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

31.- Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του δημοτικού γυμναστηρίου «ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» Λιτοχώρου (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

32.- Λήψη απόφασης περί σύναψη σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού με πιστωτικό ίδρυμα με σκοπό τη χορήγηση εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.