Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 5/12/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 05.12.2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.- Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος με τίτλο « Βοήθεια στο σπίτι» Β΄ δόση έτους 2022, ποσού 28.244,07 €. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

2.- Αποδοχή χρηματοδότησης προστίμων Κ.Ο.Κ. διμήνου από 02/09/2022 έως 01/11/2022. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

3.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.000,00 € στο πλαίσιο του έργου «την ίδρυση ενός νέου τμήματος παιδικής φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων σε μισθωμένο χώρο στην Τ.Κ. Καρίτσας, του Δήμου μας» του Προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

4.- Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5.- Έγκριση της 39/2022 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

6.- Επιστροφή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

7.- Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις υπηρεσίες με τίτλο:
α.Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης για την ενίσχυση και εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Δίου-Ολύμπου -υπηρεσίες άσκησης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (Κ.Α 10.6117.0007)
β.Παροχή Υπηρεσίας για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» με τίτλο ενεργειακή αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Δήμου Δίου Ολύμπου (Κ.Α 30.6117.0021) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

8.- Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

9.- Λήψη απόφασης για άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 79/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (δικάζοντος ως Εφετείου)(εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

10.- Έγκριση της μελέτης 41/2022 και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2023» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

11.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 208.275,36 ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

12.- Έγκριση τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, με θέμα “Καθορισμός δαπάνης εργασιών αποψίλωσης/καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων (οικοπέδων), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 41, του ν. 4915/22.” (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

13.- Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσία υποδοχής αποβλήτων εκσκαφών (Α.Ε.Κ.Κ.)” Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

14.- Λήψη απόφασης για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023»- Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

15.- Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσού 45.761,65 €, του έργου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση V). (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

16.- Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσού 255.052,19 €, για την εξόφληση διαταγών πληρωμής και Δικαστικών αποφάσεων που έχουν καταστεί τελεσίδικες ως 24-03-2022. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

17.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

18.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών για το έργο «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

19.- Eπικύρωση πρακτικού για την αποσφράγιση των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2023 » (σχετ. η αριθμ. 618/16982/01.11.2022 διακήρυξη και Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 175734).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

20.- Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 378/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2022  τροποποιημένης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου» – Έγκριση υποβολής πρότασης του παραπάνω έργου για ένταξη στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» – Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου – Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν εκπονηθεί. ).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

21.- Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 40/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

22.- Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2021, της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

23.- Aναμόρφωση προϋπολογισμού 2022.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

24.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών Οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ.Λεπτοκαρυάς)», καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

25.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών Οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Σκοτίνας και Παντελεήμονα)» καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.