Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/11/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 15.11.2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Αποδοχή ποσού για τη χορήγηση άδειας δικαιώματος διέλευσης για δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

2.- Αποδοχή χρηματοδότησης IA´ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) έτους 2022, ποσού 256.817,93 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου. (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία)

3.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.014,00 € στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δίου – Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4.-Αποδοχή χρηματοδότησης – Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5.- Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση νομικού συμβούλου του Δήμου για παράσταση σε διοικητικά δικαστήρια(εισήγηση νομική υπηρεσία)

6.- Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς σε συμβούλιο επί της υπόθεσης με αρ. κατάθ. ΑΓ371/17-08-2022 αγωγή του Χρήστου Τσελεγκερίδη του Σάββα, κατοίκου Κατερίνης κατά του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση νομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.