Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 7/11/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 7.11.2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση νομικής συμβούλου του Δήμου για παράσταση σε διοικητικά δικαστήρια (εισήγηση νομική Υπηρεσία)

2.- Eξέταση αίτησης πρώην δημοτικού συμβούλου – Αντιδημάρχου (εισήγηση νομική Υπηρεσία)

3.- Έγκριση της υπ΄αρ. 34/2022 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2023 και 2024»(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

4.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2023 και 2024», καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5.- Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023, 2024 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2025)» (σχετ. η αριθμ. 431/12898/18-8-2022 διακήρυξη, Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 169134 για τα τμήματα 1, 2, 3, 4 και 5 και Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 169135 για το τμήμα 6 ) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

6.- Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσού 107.604,00 €, για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023 (εισήγηση οικονομική Υπηρεσία)

7.- Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

8.- Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης(εισήγηση οικονομική Υπηρεσία)

9.- Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης οδικών δικτύων και συνόδων κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» ( αριθ. μελέτης: 25/2020) (εισήγηση τεχνική Υπηρεσία)

10.- Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού», προϋπολογισμού: 372.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 191743) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

11.-Λήψη απόφασης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3143/20-10-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εισήγηση οικονομική Υπηρεσία)

12.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.421,60 € στο πλαίσιο του έργου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)» (εισήγηση οικονομική Υπηρεσία)

13.- Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Μίγκου Θεόδωρου του Δονάτου, από τον Χ/Κ 93/19-01-2016, που αφορούν την εκμίσθωση του ισογείου διαμερίσματος επί της οδού Απελλού 1 Θεσ/νίκης (κληροδότημα ΜΠΑΚΑ) για το έτος 2016 και επαναβεβαίωσή τους στους κληρονόμους και τον εγγυητή του, λόγω θανάτου του υπόχρεου και κατάπτωση εγγυητικού γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του θανόντος. (εισήγηση οικονομική Υπηρεσία)

14.- Έγκριση 10ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Δίου-Ολύμπου (ασφαλτοστρώσεις-βελτιώσεις αγροτικών οδών) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

15.- Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

16.-Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς σε συμβούλιο επί της υπόθεσης με αρ. κατάθ. ΑΓ339/19-07-2022 αγωγή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ» (εισήγηση νομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.