Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/10/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.10.2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης, των ιδιοκτησιών 011020 στο Ο.Τ.Γ243 στην πολεοδομική ενότητα “Επέκταση Λεπτοκαρυάς” του Δήμου Δίου-Ολύμπου και εξειδίκευση πίστωσης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2.- Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3.- Έγκριση της υπ΄αρ. 5/2022 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος

2023» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

4.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2023»συνολικού προϋπολογισμού #55.990,94 €# ευρώ με Φ.Π.Α., καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5.- Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο

Κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου –

Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5006100 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

6.- -Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Υλοποίηση τμήματος παιδικής φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων σε μισθωμένο χώρο στην Τ.Κ Καρίτσας”(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

7.- Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών & προμηθειών (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.