Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 19/10/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19.10.2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. -Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2. -Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3. -Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4. -Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5. -Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 75.695,84 € στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

6. -Αποδοχή 7ης, 8ης και 9ης μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ). (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7. -Αποδοχή χρηματοδότησης προστίμων Κ.Ο.Κ. διμήνου από 01/07/2022 έως 31/08/2022.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

8. -Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.000,00 € στο πλαίσιο του έργου «την ίδρυση ενός νέου τμήματος παιδικής φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων σε μισθωμένο χώρο στην Τ.Κ. Καρίτσας, του Δήμου μας» του Προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας’.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία) .(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

9. -Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω διαφοράς από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, των ιδιοκτησιών 011001 – Ο.Τ.Γ187 & 011730 -Ο.Τ. Γ205 στην πολεοδομική ενότητα “Επέκταση Λεπτοκαρυάς” του Δήμου Δίου-Ολύμπου και εξειδίκευση πίστωσης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

10-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης  για την υπηρεσία με τίτλο: «Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου»-Κωδικός: 00.6117.0009-(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

11. -Ορισμός επιτροπών παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο A.: “Υπηρεσίες συμβούλου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός – πρόσκληση ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ” B.: “ Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π)-Πράσινο Ταμείο (ΚΑ 30.6117.0029)” (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε)

12. -Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 61/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, τακτική διαδικασία, η οποία έκανε δεκτή την από 09-08-2019 με αριθμ. κατάθ. 143/2019 αγωγή που άσκησε ο Κωνσταντίνος Βλέτσης του Νικολάου, κάτοικος Δ.Κ. Σκοτίνας του Δήμου Δίου-Ολύμπου Πιερίας ΚΑΤΑ του Δήμου «Δίου-Ολύμπου», ενώπιον του άνω δικαστηρίου.(νομική υπηρεσία)

13. -Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

14. -Αποδοχή χρηματοδότησης των ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, που υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

15. -Εξειδίκευση πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου . (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε)

16. -Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023 και εφεξής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

17. -Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

18. -Λήψη απόφασης περί καθορισμού άρδευσης για το οικονομικό έτος 2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

19. -Έγκριση της υπ΄αρ.4/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΠΠΑΠ οικονομικού έτους 2022» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

20. -Αποδοχή δωρεάς δύο απινιδωτών (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε)

21. -Αποδοχή χρηματοδότησης I´ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) έτους 2022, ποσού 256.817,93 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου(οικονομική υπηρεσία)

22. -Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

23. -Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών λαϊκών αγορών για το έτος 2023 και εφεξής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.