Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/10/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11.10.2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.-Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2.- Λήψη απόφασης περί επιστροφής γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3.- Λήψη απόφασης περί επιστροφής γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4.- Λήψη απόφασης περί επιστροφής γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5.- Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη προσφυγής κατά των υπ΄αρ. 21/2022 έως και 27/2022, 29/2022 έως και 42/2022 και 46/2022 έως και 49/2022αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.(εισήγηση νομική υπηρεσία)

6.-Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 4277/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα ΙΓ’, Μεταβατική Έδρα Κατερίνης .(εισήγηση νομική υπηρεσία)

7.- Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ.13487/29-08-2022 αιτήσεως για αποζημίωση. .(εισήγηση νομική υπηρεσία)

8.- Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ.13981/06-09-2022 αιτήσεως θεραπείας για αποζημίωση. (εισήγηση νομική υπηρεσία)

9.-Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023, 2024 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2025)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

10.- Ανάκληση των υπ΄αρ. 380/2022 και 382/2022 αποφάσεων Ο.Ε.(εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

11.- Λήψη απόφασης περί α.-έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας και του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υλοποίηση των έργων με τίτλο: 1)«Ανακαίνιση – Επισκευή γηπέδων Δήμου Δίου Ολύμπου» και 2) Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου , β.- Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση των έργων με τίτλο: 1)«Ανακαίνιση – Επισκευή γηπέδων Δήμου Δίου Ολύμπου» και 2) Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου , γ.-Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου , εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, δ.-Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας ε.- Ορισμός Δ/νουσας Υπηρεσίας των Έργων.(εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

12.-Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του δήμου» (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

13.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης μέσω ανταποδοτικών τελών. (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

14.- Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

15.- Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

16.- Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

17.- Διαγραφή ή μη οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

18.- Διαγραφή ή μη οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

19.- Διαγραφή ή μη οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.