Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 19/09/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19.09.2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.- Αποδοχή χρηματοδότησης H’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) έτους 2022, ποσού 256.817,93 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
2.- Αποδοχή χρηματοδότησης Γ´ κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2022,ποσού 79.040,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
3.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 49.050,56 € για την εξόφληση του 3ου λογαριασμού, στο πλαίσιο του έργου «Αστική οδοποιία οικισμών ΔΕ Δίου».
(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
4.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.389,74 € για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού, στο πλαίσιο του έργου «Οδοποιία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στη Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου». (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
5.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.252,17 € του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δήμου, για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2022.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
6.- Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για παραστάσεις ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
7.- Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, τμήματος του υπ’ αριθμ. 98 τμχ, εμβαδού 3.000,00 τ.μ., στoν Πλαταμώνα, για εγκατάσταση μάντρας οικοδομικών υλικών. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
8.- Καθορισμός αποζημίωσης ή μη χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.000,00 τ.μ., τμήματος του με αριθμ. 1082 τεμαχίου, της Κοινότητας Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου, για τo έτος 2021 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
9.- Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ 1965 ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
10.- Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της απευθείας ανάθεσης εργασίας για την «Κατεπείγουσα εργασία και προμήθεια εξειδικευμένων υλικών για την αποκατάσταση διαρροής λυμάτων σε αντλίες των αντλιοστασίων Αγ. Σπυρίδωνα» προϋπολογισμού 10.416,00€ (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
11.- Αποδοχή χρηματοδότησης Θ´ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) έτους 2022, ποσού 256.817,93 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
12.- Λήψη απόφασης περί παράτασης δωρεάς παραχώρησης ενός μηχανήματος (σάρωθρο) στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
13.- Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στις υπηρεσίες του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
14.- Επικύρωση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για της ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (τμήμα 6 – Προμήθεια μεταλλικών αποριμματοδεκτών (container) ανοιχτών τύπου 30 κυβικών) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
15.- Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς απινιδωτή (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
16.- Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς σε συμβούλιο επί της υπόθεσης με αρ. κατάθ. ΑΓ262/16-06-2022 αγωγή της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (νομική υπηρεσία)
17.- Υποβολή για έγκριση πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Βροντούς και Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου » και αποδέσμευση εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
18.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.