Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17/5/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις   17/05/2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00. η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

 Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Eπικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 188/5321/21.04.2021 διακήρυξη και 03/2021 μελέτη) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Eπικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια  αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021» ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 37/2020 Μελέτης ) (σχετ. η αριθμ. 196/5694/27.04.2021 διακήρυξη ) . (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Eπικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια  αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021»  ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 39/2020 Μελέτης ) (σχετ. η αριθμ. 197/5695/27.04.2021 διακήρυξη ) . (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Eπικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 38/2020 Μελέτης )  (σχετ. η αριθμ. 198/5696/27.04.2021 διακήρυξη ) . (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Eπικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Eπιτροπή Διαγωνισμού).
 7. Eπικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»  (εισήγηση Eπιτροπή Διαγωνισμού).
 8. Κατακύρωση ή μη του πρακτικού τακτικής δημοπρασίας, για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής για τα έτη 2021,2022. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 9. Κατακύρωση ή μη του πρακτικού τακτικής δημοπρασίας, για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών για τα έτη 2021,2022. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 10. Λήψη απόφασης περί επανέκδοσης λογαριασμού με σχετική μείωση. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 11. Λήψη απόφασης περί επανέκδοσης λογαριασμού με σχετική μείωση. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 12. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.(εισήγηση τεχνική υπηρεσία).
 13. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 14. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 15. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ