Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 9/09/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 09.09.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Αγωγού Αποχέτευσης στο Ρέμα Τσουκανάρα της Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

2.- Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

3.- Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

4.- Λήψη απόφασης περί επιστροφής εγγυητικής επιστολής (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

5.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

6.- Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.