Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 1/09/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 01.09.2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2.- Επικύρωση Πρακτικού αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αίτησης της εταιρίας ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για παράταση εκτέλεσης της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος ΙΙ) (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», για έναν επιπλέον μήνα, ήτοι έως την 06-09-2022. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3.- Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9458/28-06-2022, αίτησης του Βασιλείου Βασιλούδα του Πέτρου, Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

4.- Λήψη απόφασης περί έγκρισης του απολογισμού και Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Δίου –Ολύμπου έτους 2021.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.