Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08/08/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις  08.08.2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Λήψη απόφασης περί α.-έγκρισης της τεκμηρίωσης για τηναναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας και  του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη διάβρωσης ακτών Λιτοχώρου», β.- Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας  και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη διάβρωσης ακτών Λιτοχώρου», γ.-Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου , εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, δ.-Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας ε.- Ορισμός Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)

2.- Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Λιτοχώρου» – Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 100.000,00 € από την ΠΚΜ και τρόπος κατανομής οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Δίου- Ολύμπου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.- Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περεταίρω ενέργειες.   (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

4.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

6.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

8.-Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

9.- Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφισταμένου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

10.-Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για το δημοτικό ακίνητο, διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Απελλού 1 στην Θεσσαλονίκη,  για τo έτoς 2021. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

11.- Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.906,82 τ.μ. στην θέση «Λουζονίκος» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου, για το έτος 2021. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12.- Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης των αποθηκευτικών χώρων στο χωριό των ψαράδων στην Κοινότητα Λιτοχώρου για το έτος 2021(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

13.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

14.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

15.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2023, 2024 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2025) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

16.- Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2692/28-02-2022 αίτησης της Γεωργίας Ασλανίδου του Δημητρίου και της Αναστασίας, κατοίκου Τούμπας Θεσσαλονίκης, για αποζημίωση λόγω φθοράς ελαστικών.(εισήγηση νομική υπηρεσία)

17.- Εξέταση των  υπ’ αριθμ. πρωτ. 5986/06-05-2022 και 12088/01-08-2022 αιτήσεων του Αποστόλου Χρυσόπουλου του Σάββα και της Δέσποινας, κατοίκου Λιτοχώρου, για αποζημίωση. (εισήγηση νομική υπηρεσία)

18.- Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8642/16-06-2022 αίτησης της Αναστασίας Στρίμπα του Δημητρίου και της Μαρίας, κατοίκου Βροντούς Πιερίας, για αποζημίωση λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο ζώο συντροφιάς. (εισήγηση νομική υπηρεσία)

19.- Λήψη απόφασης για άσκηση του ενδίκου μέσου της προσφυγής κατά της με αριθμό Α.Π.  83/ΣΥΝ16η/13-10-2021 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Περιφερειακή Υπηρεσία, Τοπικής Διεύθυνσης Πιερίας. (εισήγηση νομική υπηρεσία)

20.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

21.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής αγοράς παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

22.- Επικύρωση Πρακτικού  αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αίτησης της εταιρίας ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για 2η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης προμήθειας (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

23.- Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4, με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.577.100,00 € (με Φ.Π.Α.). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

24.- Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης οδικών δικτύων και συνόδων κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

25.- Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού  – τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Κατασκευή Αγωγού Αποχέτευσης στο Ρέμα Τσουκανάρα της Δ.Ε. Λιτοχώρου» και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή Αγωγού Αποχέτευσης στο Ρέμα Τσουκανάρα της Δ.Ε. Λιτοχώρου» του Δήμου Δίου Ολύμπου με αριθ. Μελ. 45/2017. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

26.- Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.