Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/07/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.07.2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις   27.07.2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 23.724,42  € του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δήμου, για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2022. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

2.- Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 70.900,00 € στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης Σχολικών κτιρίων  (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3.- Αποδοχή χρηματοδότησης Ε´ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) έτους 2022, ποσού 256.817,93 € για  την  κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4.- Αποδοχή  4ης, 5ης και 6ης  μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ). (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5.- Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 8.560,00 € στο πλαίσιο του έργου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

6.- Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για προετοιμασία φακέλου ενστάσεων, κατάθεση ενστάσεων και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτών, ενόψει της κύριας ανάρτησης του Κτηματολογίου στις ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού – Ολύμπου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7.- Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή  άρδευσης ταμιευτήρα στη θέση Ξηροκάμπι της Δ.Κ. Βροντούς»(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)

8.- Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΡΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ’». (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)

9.-Επιστροφή εγγυητικών επιστολών . (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

10.-Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Δ.Ε Λιτοχώρου», αρ.μελ. 38/2021.  (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)

11.-1η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12.- Έγκριση έκθεσης  Β΄ τριμήνου 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

13.-Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2,   που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

14. Επικύρωση ή μη πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής γιατην προμήθεια «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου»  (σχετ. η αριθμ. 26/2018 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 719/23053/27-12-2019) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

15.Λήψη απόφασης προς άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄αρ.41/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης.(εισήγηση νομική υπηρεσία)

16. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 73.406,56 € στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδού στην περιοχή ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Λιτοχώρου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

17.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

18.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου» – Έγκριση υποβολής πρότασης του παραπάνω έργου για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης  – Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου – Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν εκπονηθεί (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

19.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 23/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Μελέτη οδοφωτισμού της υπ΄αριθμ Κ11 Δημοτικής οδού (Λιτόχωρο-Πλάκα Λιτοχώρου)  του Δήμου Δίου-Ολύμπου» -Έγκριση υποβολής πρότασης του παραπάνω έργου για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης  (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

20. Λήψη απόφασης περί α.-έγκρισης της τεκμηρίωσης για τηναναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας και  του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση – Επισκευή γηπέδων Δήμου Δίου Ολύμπου», β.- Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας  και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση – Επισκευή γηπέδων Δήμου Δίου Ολύμπου», γ.-Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου , εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, δ.-Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας ε.- Ορισμός Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου

21. Έγκριση τεχνικής έκθεσης με τίτλο «Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου», (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)

22.  Λήψη απόφασης περί α.-έγκρισης της τεκμηρίωσης για τηναναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας και  του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου», β.- Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας  και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου», γ.-Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου , εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, δ.-Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας ε.- Ορισμός Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.