Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 14/07/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 14.07.2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.- Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων» (εισήγηση
Οικονομικής Υπηρεσίας)
2.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας)
3.- Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπών παραλαβής καιπαρακολούθησης εργασιώνκαι υπηρεσιών για επιστημονικές ή τεχνικές εργασίες (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
4.- Καθοριμός ειδικοτητων προσωπικού ΙΔΟΧ (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
5.- Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης» (Αριθμ. Διακήρυξης 524/16861/25-10-2021), ο οποίος έλαβε τον υπ΄ αριθ. 141481 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009429343 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε)
6.-Ορισμός μελών επιτροπών (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
7.-Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑΔΔΟ) του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Δίου Ολύμπου, οικονομικού έτους 2022» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
8.- :Λήψη νέας απόφασης για τον ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
9.- “Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με αριθμ. τεμαχίου 53, εμβαδού 1.687,00 τ.μ., στη τοποθεσία «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ» της Κοινότητας Λιτοχώρου, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ. “(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
10.- Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης οδικών δικτύων και συνόδων κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» Με αριθ. μελέτης: 25/2020″(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
11.- Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης ορισμού μελών οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου» , Με αριθ. Μελέτης : 22/2018. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
12.- . Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας)
13.- Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας)
14.- Λήψη απόφασης περί α.-έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας και του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δήμο Δίου-Ολύμπου»:, β.- Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δήμο Δίου-Ολύμπου» , γ.-Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου , εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, δ.-Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας ε.- Ορισμός Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ