Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 05/07/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 05.07.2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Επικύρωση Πρακτικού αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αίτησης της εταιρίας ERMIS LTD FACTORY OF PLAYGROUND EQUIPMENT για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης προμήθειας (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 2. Επικύρωση Πρακτικού αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αίτησης της εταιρίας SPORTS AND PLAY ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης προμήθειας (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 3. Επικύρωση Πρακτικού αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αίτησης της εταιρίας ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης προμήθειας (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 6. Απόδοση μη ταυτοποιημένου ποσού και ταυτόχρονη είσπραξη αυτού για τακτοποίηση οφειλής καθώς και επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και επαναβεβαίωση αυτού. (εισήγηση Ο.Υ.)
 7. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 8. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 9. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 10. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 11. Εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.