Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/06/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.06.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος καθώς και διαγραφή ή μη ποσού (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 3. Απόδοση μη ταυτοποιημένου ποσού και ταυτόχρονη είσπραξη αυτού για τακτοποίηση οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 4. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 5. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 197.446,68 € για το 2Ο λογαριασμό του έργου « Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Νέας Εφέσου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 23.724,42 € του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δήμου, για τους μήνες Απριλίου και Μαΐου του έτους 2022. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης Ε´ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) έτους 2022, ποσού 256.817,93 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 02/03/2022 έως 03-05-2022 ποσού 10.329,00 € (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 11. Έγκριση τεχνικής έκθεσης με τίτλο «Ανακαίνιση-Επισκευή γηπέδων Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 12. Επικύρωση ή μη πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του εργασίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 430.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Ανάκληση της υπ αριθμ 106/2022 απόφασης της Ο.Ε.- Έγκριση τευχών νέας μελέτης με τίτλο «Μελέτη διάβρωσης ακτών Λιτοχώρου» (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 14. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ωρίμανση και εκπόνηση της μελέτης του έργου “Αστικές αναπλάσεις Δήμου Δίου Ολύμπου”» – «Ολυμπος – Δήμος Δίου – Ολύμπου» (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 15. Επικύρωση ή μη πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου» (σχετ. η αριθμ. 26/2018 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 719/23053/27-12-2019) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 16. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 17. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 18. Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων στο θεατράκι του Παλαιού Παντελεήμονα. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του έργου «Αστική οδοποιία οικισμών στη Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 20. Λήψη απόφασης για άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄αρ.162/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (εισήγηση νομική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.