Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/06/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 15.06.2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 7. Απόδοση μη ταυτοποιημένου ποσού και ταυτόχρονη είσπραξη αυτού για τακτοποίηση οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 8. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 9. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 10. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 11. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 13. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 14. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 15. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 16. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 17. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 18. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 19. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 20. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 21. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 22. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 23. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 24. Κατακύρωση των από 21-04-2022 και 28-04-2022 πρακτικών τακτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας αντίστοιχα για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στον 1ο όροφο του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Πλαταμώνα, για λειτουργία γραφείου
  (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 25. Κατακύρωση των από 21-04-2022 και 28-04-2022 πρακτικών τακτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας αντίστοιχα για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ.21 της Κοινότητας Ν. Εφέσου, με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 26. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης -αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022 (σχετ. η αριθμ. 7/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 122/3395/14-3-2022). (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 27. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης ορισμού μελών οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Βροντού και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (αριθ. Μελέτης : 23/2012). (εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας τοιχίου αντιστήριξης στην ΔΚ Πλαταμώνα της Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 29. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).
 30. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 725/18-01-2022 αίτησης του Χρυσάφη Χρήστου , Ιωάννη
  και Δημητρίου, κατοίκων Νέων Πόρων Ν. Πιερίας.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 31. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 32. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού #589.897,25 €# ευρώ πλέον (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 33. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 34. Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).
 35. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.