Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/05/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27-05-2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 36/2021 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 550/18078/15-11-2021), η οποία έλαβε τους υπ΄ αριθ. ΤΜΗΜΑ 1 – 141427, ΤΜΗΜΑ 2 – 141428, ΤΜΗΜΑ 3 – 141429, ΤΜΗΜΑ 4 – 141430, ΤΜΗΜΑ 5 – 141431 και ΤΜΗΜΑ 6 – 141432 αριθμούς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009557148. (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
  2. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του εργασίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
  3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση Ο.Υ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.