Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06/04/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 06/04/2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00.

 Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 7. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 8. Διαγραφή–Παραγραφή υποχρεώσεων-παραστατικών  Π.Ο.Ε. του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 9. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 10. Αποδέσμευση – επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Δίου – Ολύμπου» εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 11. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας εκπόνησης της προ εκτίμησης αμοιβής και έγκριση τεύχους  τεχνικών προδιαγραφών  για την υλοποίηση  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης των υδατορευμάτων Βαφύρα, Παπά Λάκκο, Σακογιάννη και Ενιπέα στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατολικού Ολύμπου του Δήμου Δίου & Ολύμπου»(ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 12. Έγκριση προ εκτίμησης αμοιβής και έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών  για την υλοποίηση  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης των υδατορευμάτων Βαφύρα, Παπά Λάκκο, Σακογιάννη και Ενιπέα στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατολικού Ολύμπου του Δήμου Δίου & Ολύμπου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.304.338,37€ με το Φ.Π.Α. 24% και β) έγκριση δέσμευσης κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού. (ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης της ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ. για το οικον. έτος 2021 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 14. «Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση  ομπρελών-ξαπλώστρων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 15. «Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση  θαλάσσιων μέσων αναψυχής» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 16. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.