Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/05/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24-05-2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης προς για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά των υπ΄ αρ. 42/2022 και 43/2022 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Κατερίνης. (εισήγηση Νομική υπηρεσία)
 2. Αποδοχή δωρεάς απινιδωτή από τοπικούς συλλόγους προς το Δήμο Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
 3. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 4. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 5. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 6. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 2.093.436,47 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 16/2022 μελέτης του έργου «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας –τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
 8. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 8/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 123/3397/14-3-2022) (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
 9. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων –Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
 10. Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Αν.Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
 11. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)
 12. Λήψη απόφασης περί α.-έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας και του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π. Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» , β.- Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π.Παντελεήμονα-Π.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου», γ.-Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, δ.-Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας ε.- Ορισμός Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου.(εισήγηση ο Πρόεδρος της Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.