Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/05/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 20/5/2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

  1. «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Δίου – Ολύμπου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
  1. H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από την με αρ. πρωτ.2479/27-4-2022 Πρόσκληση με κωδικό  ΣΑΠ-2022 και τίτλο  «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων την  Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00. Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης ο Δήμος Δίου-Ολύμπου προτίθεται να καταθέσει πρόταση για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ