Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/05/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13.05.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση σε Διοικητικά Δικαστήρια. (εισήγηση Νομική υπηρεσία)
  2. Λήψη απόφασης περί Νομικής Προστασίας και ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης υπαλλήλου του Δήμου για υπόθεση που εκκρεμεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης και αφορά την άσκηση των καθηκόντων του, ως προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου. (εισήγηση Νομική υπηρεσία)
  3. Εξέταση της υπ΄αρ. 4915/12-04-2022 αίτησης του Χαρέλα Σταύρου του Ιωάννη (εισήγηση Νομική υπηρεσία)
  4. Εξέταση της υπ΄αρ. 4916/12-04-2022 αίτησης του Αθανασίου Παπαμιχαήλ του Ιωάννη (εισήγηση Νομική υπηρεσία)
  5. Ορισμός δικηγόρου παράσταση και κατάθεση προτάσεων στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της έφεσης του Κωνσταντίνου Μάνη του Αντωνίου κατά του Δήμου Δίου Ολύμπου(εισήγηση Νομική υπηρεσία)
  6. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση σε Διοικητικά Δικαστήρια. (εισήγηση Νομική υπηρεσία)
  7. Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης – βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης» (Αριθμ. Διακήρυξης 524/16861/25-10-2021)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  8. Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής για το διαγωνισμό για την προμήθεια «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου» (σχετ. η αριθμ. 26/2018 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 719/23053/27-12-2019)
  9. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 607/2021 απόφασης Ο.Ε.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
  10. Έγκριση της υπ΄αρ. 14/2022 μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση τμήματος παιδικής φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων σε μισθωμένο χώρο στην T.K. Καρίτσας» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.(εισήγηση τεχνική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.