Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 04/05/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 04.05.2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 2. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 8. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 9. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 10. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση των Δημοτικών Οδών Πίμπλειας και Δίου στον οικισμό Λιτοχώρου ” προϋπολογισμού 60.132,52€ με Φ.Π.Α. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 11. Επικύρωση απόφασης πρακτικού αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 149/3858/23.03.2022 διακήρυξη και Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 157743). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 12. Τροποποίηση της υπ΄αρ.96/2022 ΑΟΕ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 23.724,42€ του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δήμου, για τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2022. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 14. Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και μειονοτικών σχολείων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 15. Αποδοχή χρηματοδότησης Γ´ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ) έτους 2022, ποσού 256.817,93 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 16. Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 17. Αποδοχή 1ης, 2ης και 3ης μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ). (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 18. Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Α΄ τριμήνου 2022 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 19. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 20. Κατακύρωση των από 21-04-2022 και 28-04-2022 πρακτικών τακτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας αντίστοιχα για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 21. Κατακύρωση των από 21-04-2022 και 28-04-2022 πρακτικών τακτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας αντίστοιχα για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση ομπρελών- ξαπλωστρών για το έτος 2022. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.