Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/04/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.04.2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δίου-Ολύμπου με την Π.Ε. Πιερίας για την υλοποίηση της προμηθείας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Δίου Ολύμπου».
  2. Εξέταση αίτησης εταιρίας για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων στη ΔΕ Αν. Ολύμπου».
  3. Εξέταση αίτησης εταιρίας για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων στη ΔΕ Λιτοχώρου».
  4. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών (άρθρα 216 και 221 του Ν. 4412/2016).
  5. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 7/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 122/3395/14-3-2022).
  6. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 8/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 123/3397/14-3-2022).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.