Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/04/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 15.04.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφισταμένου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου» (σχετ. η υπ΄αριθ. μελέτη: 34/2018 (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 4. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 5. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 6. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 7. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 36/2021 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 550/18078/15-11-2021)
 8. Λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κατερίνης για την εκπόνηση και την υπογραφή μελετών. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 10. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 11. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 12. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 13. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 14. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ