Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 8/04/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 08.04.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Επικύρωση Πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» , (σχετ. η αριθμ. 8/2022 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 123/3397/14-3-2022).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.) «Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω διαφοράς από την μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, της ιδιοκτησίας 021140 στο Ο.Τ. Γ236 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου και εξειδίκευση πίστωσης”
 8. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 9. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 11. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 12. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18477/19-11-2021 αίτησης της Άννας Μπουροζίκα, κατοίκου Λιτοχώρου, για αποζημίωση λόγω βλάβης οχήματος.(εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 13. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 14. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 15. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δίου-Ολύμπου για το οικον. έτος 2021. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 16. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δίου-Ολύμπου για το οικον. έτος 2021.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 17. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δίου-Ολύμπου με την ΔΕΥΑ Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση της πράξης «Παροχή αμοιβαίας τεχνικής υποστήριξης για τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παρακολούθησης και παραλαβής των έργων που εκτελούν οι συμβαλλόμενες υπηρεσίες.(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ