Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 28/03/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28.03.2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Επικύρωση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις») (σχετ. η αριθμ. 47/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 213/6086/7-5-2021).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 2. Λήψη απόφασης περί Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης οδικών δικτύων και συνόδων κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017»( αριθ. μελέτης: 25/2020) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία.)
 3. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Kατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού προσαγωγού λυμάτων Δ.Ε. Δίου » προϋπολογισμού 36.932,59 € με ΦΠΑ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 4. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αστική οδοποιία οικισμών στη Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία.)
 5. Λήψη απόφασης περί έγκριση διάλυσης της με αριθ. πρωτ. 24963/29-08-2011 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Γενικευμένη Τροποποίηση Πλαταμώνα», αντί ποσού 7.856,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23,00%) μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου Ν. Πιερίας, ως εργοδότη, και του Γκόγκου Θεόδωρου, μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως αναδόχου, λόγω του ότι υπήρξε υπέρβαση της οριακής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία.)
 6. Ορισμός επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία.)
 7. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία.)
 8. Διαγραφή οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 9. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 10. Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 11. Διαγραφή οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης με αριθμ. ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» – ID16873 – ,που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης – Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση ( άξονας 1. «Αναπλάσεις Εμβληματικού Χαρακτήρα».Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. ).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Λήψη απόφασης περί:
  13 a. έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την πρόσκληση με αριθμ. ΑΔΑ : 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» – ID16873 – ,που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης – Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση ( άξονας 1. «Αναπλάσεις Εμβληματικού Χαρακτήρα». (Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU) και για την ωρίμανση μελετών του έργου με τίτλο: «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ»,που περιλαμβάνει τα κάτωθι Υποέργα:
  Υποέργο 1. «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ – Λιτόχωρο»
  Υποέργο 2. ««ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ – Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς»
  Υποέργο 3. «Λύσεις Καινοτομίας στο πλαίσιο του Έργου: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ – Λιτόχωρο & Παραλιακή Ζώνη Λεπτοκαρυάς»
  Υποέργο 4: «Δαπάνες Ωρίμανσης του Έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ»
  Υποέργο 5: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ -Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Αγίου Νικολάου Λιτοχώρου», το οποίο έχει ήδη μελετηθεί από τη ΔΕΔΗΕ ως αρμόδιο φορέα
  13 b. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ανωτέρω πρόσκληση και για την ωρίμανση των μελετών των ανωτέρω Υποέργων
  13 c.Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
  13 d. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή
  13 e. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ανωτέρω πρόσκληση
 14. Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου»-Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου , εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης- Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 15. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 16. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ.21 της Κοινότητας Ν. Εφέσου(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 17. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον 1ο όροφο του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Πλαταμώνα(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.