Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 14/03/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 14.03.2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. «Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
  2. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
  3. «Επικύρωση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης – βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια Μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου”» (σχετ. η αριθμ. 36/2021 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 550/18078/15-11-2021).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  4. «Επικύρωση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης – βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης» (Αριθμ. Διακήρυξης 524/16861/25-10-2021).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  5. Έγκριση της μελέτης (2/2022) και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου και Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2022» .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  6. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  7. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αστική Οδοποιία οικισμών στη Δ.Ε. Δίου».(εισήγηση τεχνική υπηρεσία).
  8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ισολογισμού λύσης εκκαθάρισης της ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.