Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 09/03/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 09.03.2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 2. Ανάκληση της υπ΄αρ.21/2022 ΑΟΕ – Έγκριση τευχών μελέτης με τίτλο «Μελέτη διάβρωσης ακτών Λιτοχώρου» Διόρθωση της 21/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.(εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.744,05 € του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δήμου Δίου-Ολύμπου(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 4. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ τ.Α 85/11.04.2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», για το πρόγραμμα με τίτλο « βοήθεια στο σπίτι» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 5. Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις »(αριθ. μελέτης: 22/2018) (εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 6. Λήψη απόφασης περί παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς» (εισήγηση Τεχνική υπηρεσία)
 7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την υπηρεσία «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»προϋπολογισμού : 430.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου» και καθορισμός τρόπος εκτέλεσης (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου» και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 11. Έγκριση της υπ΄αρ. 7/2022 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022»
  (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης – ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022» συνολικού προϋπολογισμού #264.665,71 € # ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Λήψη απόφασης περί εξέτασης της υπ΄αρ. 2725/28-02-2022 αίτησης του Χαρέλα Σταύρου.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 14. Eξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1552/04-02-2022 αίτησης της Irena Kurati Selman, κατοίκου Λεπτοκαρυάς, για αποζημίωση για αποζημίωση λόγω προσπάθειας αποφυγής ζώου συντροφιάς. (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 15. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά. (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 16. Λήψη απόφασης περί άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 506/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – Τμήμα ΙΓ’ Μονομελές. (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 17. Λήψη απόφασης περί άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 6655/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α’ Τριμελές, Μεταβατική Έδρα Κατερίνης. (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 18. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)
 19. Εξαίρεση υπαλλήλου από επιτροπές παραλαβής δυνάμει των 573/2021 και 8/2022 αποφάσεων της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.