Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 12/01/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 12/01/2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1).Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής).

2).Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων (εισήγηση Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών).

3).Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Γραφείο Προμηθειών).

4). Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας» (εισήγηση Γραφείο Προμηθειών).

5). Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο : «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Παντελεήμονα», προϋπολογισμού: 87.313,27€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 204818). (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ).

6). Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 33/2023 μελέτης με τίτλο «Παρεμβάσεις στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λιτόχωρου και Νέας Εφέσου, για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» (εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

7). Έγκριση ή μη πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2024» ( 694/19707/29.11.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 267125 ) (εισήγηση αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού)

8). Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης – Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕκατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής. (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

9). Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού και οριοθέτησης των περιοχών μη επαναφοράς αδέσποτων ζώων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 45 του Ν.4830/2021. (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

10). Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

11). Ορισμός μελών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.(εισήγηση Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

12). Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. στον Δήμο Δίου Ολύμπου από 01-01-2024 έως 31-12-2024.(εισήγηση Πρόεδρος Δ.Ε.)

13). Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.906,82 τ.μ. στην θέση «Λουζονίκος» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου, για το έτος 2023. (εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

14). Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης των αποθηκευτικών χώρων στο χωριό των ψαράδων στην Κοινότητα Λιτοχώρου για το έτος 2023. (εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

15) Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για το δημοτικό ακίνητο, στη θέση Πλάτανος – Πηγάδι στην Πλάκα Λιτοχώρου, για το έτος 2023. (εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

16) Λήψη απόφασης καθορισμού προστίμου αυθαίρετης χρήσης – καταπάτησης δημοτικών εκτάσεων και αγροτικών δρόμων. (εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

17). Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού Νομικού Προσώπου του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

18). Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών». (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ