Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 5/04/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 05/04/2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1). Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο κ. Πρόεδρος Δ.Ε.)

2). Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3). Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4). Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5). Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού του έτους 2024. (εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

6). Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.)

7).Κατακύρωση των από 08/03/2024 και 15/03/2024 πρακτικών τακτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας αντίστοιχα για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Ν. Εφέσου σύμφωνα με την αρ.9553/15-06-2023 διακήρυξη του Δημάρχου.(εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.)

8). Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5084/28-03-2024 αίτησης δημότη Λιτοχώρου Πιερίας, για αποζημίωση λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο ζώο συντροφιάς. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

9.- Γνωμοδότηση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντoς περιπτέρου και κατάργησης ή μη της υφιστάμενης θέσης.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

10.- Λήψη απόφασης περί ψήφισης 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2024 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

11.- Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 20033/05-12-2023 Πρότασης Συμβιβασμού δημότη Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

12.- Έγκριση της μελέτης 6/2024 και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL».(εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.)

13.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL», συνολικού προϋπολογισμού 26.975,21ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. ».(εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.)

14.-Έγκριση της μελέτης 5/2024 και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο : «Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL» .(εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.)

15.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της μίσθωσης με τίτλο : «Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL», συνολικού προϋπολογισμού 92.959,08 ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού». ».(εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Ε.)

16.- Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 39/2022 μελέτης–τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου» ως προς το ποσό του προϋπολογισμού. (εισήγηση Δ.Τ.Υ.)

17.- Αποδοχή δωρεάς φρούτων δια μοιρασμό σε ευπαθείς ομάδες στου Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Α. Τζήμας)

18.- Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για την επανυποβολή ρυμοτομικής απαλλοτροίωσης μεταξύ των Ο.Τ124 ΚΑΙ Ο.Τ.129 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς.(εισήγηση ΔΤΥ)

19.- Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε=800,00 τ.μ., στο ΟΤ 40, βόρεια της κεντρικής πλατείας και εντός του δημοτικού πάρκου Λεπτοκαρυάς, για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ” (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

20.- Καθορισμός των όρων δημοπράτησης δημοτικής έκτασης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας, εμβαδού 7.664,00 τ.μ. στο ΟΤ 17, αρθ.οικ. 108, της ΤΚ Ν. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

21.- Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.125,20 τ.μ., εντός του ΟΤ 25 στο Δημοτικό πάρκο Λιτοχώρου “ΚΑΤΟΥΝΙΑ” του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

22.- Καθορισμός των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας δημοτικής έκτασης, εμβαδού 3.709,54 τ.μ. στο ΟΤ 15, αρ. οικ. 106, της ΔΚ Ν. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

23.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» με αριθμό μελέτης 39/2022 . (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ