Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 14/03/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 14/03/2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1). Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου”. (εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

2). Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων για την Δ.Ε. Δίου”.(εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

3). Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου”. (εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

4). Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου Δημοτική Ενότητα Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου» . (εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

5). Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου Δημοτική Ενότητα Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου». (εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

6). Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου του Δήμου Δίου Ολύμπου» . (εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

7). Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

8). Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

9). Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

10). Λήψη απόφασης περί ένταξης έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2024. (εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

11). Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2258/14-02-2024 αίτησης δημοτικού συμβούλου-Αντιδημάρχου του δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση κ. Α. Καλαϊτζής)

12). Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2258/14-02-2024 αίτησης δημότη για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

13). Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλου (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

14). Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου προς παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας που εδρεύει στην Αθήνα. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

15). Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου προς παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας που εδρεύει στην Αθήνα. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

16) Λήψη απόφασης περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού του ΟΠΑΔΟ έτους 2023. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

17). Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2023-2024 και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», β) κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού και γ) αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του. (εισήγηση κ. Δ. Πατσιαρίκας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ