Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 05/02/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 05/02/2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1). Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής).

2). Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3). Επιστροφή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4). Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 40 στρεμμάτων στην θέση «Τοπόλιανη» της Κοινότητας Λιτοχώρου, από 01-11-2021 έως 31-12-2022» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5). Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά. (εισήγηση νομική υπηρεσία).

6).Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

7). Κατακύρωση ή μη πρακτικού κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2024» (694/19707/29.11.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 267125 ).(εισήγηση ο κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, Πρόεδρος Δ.Ε.).

8). Κατακύρωση ή μη πρακτικού κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Παντελεήμονα», προϋπολογισμού: 87.313,27€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 204818). (εισήγηση ο κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, Πρόεδρος Δ.Ε.).

9). Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ).

10). Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Οργανογράμματος Eσωτερικής Υπηρεσίας. του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ).

11). 1η Αναμόρφωση (Τακτοποιητική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024Aναμόρφωση ΟΠΔ – Στοχοθεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2024. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

12). Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

13). Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης εξόδων φιλοξενίας και εξόδων για την μίσθωση μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου της «Επανάστασης του Λιτοχώρου» (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ