Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 29/01/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 29/01/2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Ακύρωση Χ.Ε. λόγω λήξης οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής).

2) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, δικάζοντος ως Εφετείου (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

3) Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Π. Παντελεήμονα – Π. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού: 427.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 204519). (εισήγηση κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής).

4) Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16114/27-09-2023 αίτησης πολίτη, για αποζημίωση λόγω κακοτεχνίας οδού. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ