Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 26/01/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 26/01/2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1). Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής).

2). Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 5094/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα H’, Μεταβατική Εδρα Κατερίνης, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή των 1) Κωνσταντίνου Βάϊα του Χρήστου και 2) Χρήστου Βάϊα του Κωνσταντίνου, κατοίκων Βροντούς Πιερίας και υποχρεώνει τον Δήμο Δίου-Ολύμπου να καταβάλει σε αυτούς, το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00) του ευρώ στον πρώτο ενάγοντα και το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00) στον δεύτερο, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (23-12-2019) έως την πλήρη εξόφληση, συμψηφίζοντας τα δικαστικά έξοδα. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

3). Λήψη απόφασης για το διορισμό δικηγόρου προς παράσταση σε Δικαστήριο εκτός έδρας. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

4). Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 40 στρεμμάτων στην θέση «Τοπόλιανη» της Κοινότητας Λιτοχώρου, έτους 2023» (εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

5). Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2024» (σχετ. η αριθμ. 27/2023 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 678/19375/24-11-2023) (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ).

6). Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2024» (σχετ. η αριθμ. 31/2023 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 722/20315/12-12-2023) (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ).

7). Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2024» (σχετ. η αριθμ. 32/2023 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 721/20313/12-12-2023) (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ).

8). Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2024 » ( 660/18638/15.11.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 259152 )(εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Διαχείρισης Πρασίνου, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ).

9). Έγκριση ή μη πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για το έτος 2024» ( 718/20224/08.12.2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 279144 ).(εισήγηση αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού)

10). Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης.(εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

11). Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης.(εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ