Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στης Ο.Ε. στις 10/08/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10.08.2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Δίου –Ολύμπου έτους 2022 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 3. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ», καταρτισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2023 μελέτης με τίτλο «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Δίου Ολύμπου» και προϋπολογισμό 5.080,00 € με Φ.Π.Α.. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 6. Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 7. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Οστεοφυλακίων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 9. Επιστροφή ή μη του αρ.29049/03-10-2012 γραμματίου σύστασης παρακαταθηκών ποσού 361,00 € . (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση στο Συλλόγου φίλων φιλαρμονικής Δήμου Λιτοχώρου «Οδυσσέας Σβάρνας». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 11. Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας στο πλαίσιο διοργάνωσης του 1ου Φεστιβάλ Γεύσεων Ελληνικής και Κυπριακής Κουζίνας με τίτλο : «Από το Νησί της Αφροδίτης στο Βουνό των Θεών. Γαστρονομική και Πολιτιστική Συνάντηση στους Πρόποδες του Ολύμπου». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, εμβαδού 21.352,28 τ.μ., τμήματος του υπ’ αρ.τεμ.749με στη θέση ‘’ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ” της Κοινότητας Ν. Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για βοσκή”. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

13.Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027 στον κωδικό Πρόσκλησης 043.4Β. για το έργο με τίτλο « Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (Ομάδα Β’ )» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ