Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 25.01

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 25/01/2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-«Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.000,00τ.μ., του με αριθμ. τεμ. 716, στη θέση «ΚΑΡΑΛΗ» στη Τ.Κ. Ν. Πόρων, της Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για καλλιέργεια».(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

2.- «Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπεζών».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

3.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο :«Εργασίες λειτουργίας & συντήρησης αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου» (57/2018 μελέτη), καταρτισμός των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

 

4.-«Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προς έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας δικαιούχων αποζημίωσης επικειμένων της με αριθμό 1/2002 πράξης επέκτασης σχεδίου Λεπτοκαρυάς, προκειμένου να αποζημιωθούν για τις ιδιοκτησίες τους σύμφωνα με τη με αριθμό 327/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

5.-«Αποδέσμευση και επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

6.-«Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου ή δικηγόρων  προκειμένου να υποβάλλουν για λογαριασμό του  Δήμου Δίου-Ολύμπου δηλώσεις ιδιοκτησίας του Ν.2308/1995 για τα ακίνητα του Δήμου που βρίσκονται στην Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου και δη στη Λεπτοκαρυά, στον Παντελεήμονα, στον Πλαταμώνα, στους Πόρους , στη Σκοτίνα και στην Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

7.- «Έγκριση της 16/288 Απόφασης Δημάρχου για την  απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια αλατιού λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (εισήγηση οικονομική Υπηρεσία).

 

8.- «Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αρίθμ. 6/7-1-2019 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο: «Εργασίες σωστικών παρεμβάσεων και αποκατάστασης για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Δίου (αποχιονισμός)» και της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Εργασίες σωστικών παρεμβάσεων και αποκατάστασης για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Αν. Ολύμπου (αποχιονισμός)» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

 

9.- «Επιστροφή εγγυητικών επιστολών».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

10.- «Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης για το κατάστημα εμβαδού 27 τ.μ. στην Δ.Κ. Πλαταμώνα (όμορο με Alpha Bank), στην πρώην μισθώτρια Mencan Dusanka του Milan»

(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

11.- «Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #40.094,21# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)». (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

12.- «Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στο ρέμα Τσουκανάρα της ΔΕ Λιτοχώρου προϋπολογισμού 291.000,00€ με Φ.Π.Α.» (45/2017 μελέτη)». (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

13.- «Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

14.- «Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

15.- Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

16.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #24.799,81# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%).  (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

17.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #24.799,81# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%).  (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

18.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #24.799,81# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%).  (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

19.- Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

20.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

21.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

22.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση) για το έτος 2019», συνολικού προϋπολογισμού #63.300,13# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

23.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #44.996,62# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)».(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

24.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της ΔΕ. Λιτοχώρου έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #10.302,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%). (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

25.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2019», συνολικού προϋπολογισμού #44.634,92# ευρώ με (Φ.Π.Α.) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

26.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2019» συνολικού προϋπολογισμού #29.667,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) . (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

27.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, φωτοαντιγράφων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου  έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού #44.954,96# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

28.- «Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 66.342,98€ για συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

29.- «Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 14.880,00€ για συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

30.-«Τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ