Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 08/02/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 8/2/2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 7. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 8. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αρ.6/2021 Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Προσθήκη κατ΄επέκταση νέου ισόγειου υπερυψωμένου κτιρίου-νηπιαγωγείου σε υφιστάμενο εκπαιδευτήριο» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αρ. 26/2020 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση 7ης Επαρχιακής οδού και κοινοτικών οδών του Λιτοχώρου» προϋπολογισμού 649.084,39€ (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»  (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»  (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 14. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης τριών ΙΧ αυτοκινήτων και ενός απορριμματοφόρου οχήματος από τη Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. στο Δήμο Δίου-Ολύμπου.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 15. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντισεισμική  συμπεριφορά στον Δήμο Δίου – Ολύμπου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ-11 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”», ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.980,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 16. Λήψη απόφασης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς επί της υπόθεσης με αριθμ. καταθ. ΑΓ253/3-7-2020 αγωγής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία “PRO MAGMA IKE”,  σε συνδυασμό με την από 11-11-2020 και με αριθμ. πρωτ. 17784/12-11-2020 αίτηση αυτής περί συμβιβαστικής ενδοδικαστικής επίλυσης της άνω διαφοράς» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ