Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03.12

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 03/12/2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου  έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

2.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση),  για το έτος 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

3.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

4.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019»  (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

5.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

6.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

7.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2019», καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

8.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση) για το έτος 2019», καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων»(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

9.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2019», καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

10.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019», καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

11.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2019», καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

12.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2019», καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

15.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

16.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου).

17.-«Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων Επιτρόπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

18.- «Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο προς παροχή γνωμοδότησης » (εισήγηση  ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

19.- «Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια του Κώδικα Δικηγόρων» (εισήγηση  ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

20.- «Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Aλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του Οικισμού προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α.» (38/2017 μελέτη)» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ