Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. στις 19-07-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19.07.2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς σε συμβούλιο επί της υπόθεσης με αριθμ. καταθ. ΑΓ18/21-1-2021 αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» (εισήγηση νομική υπηρεσία).

2. Λήψη απόφασης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς επί της από 14/05/2021 και με αύξ. αριθμ. καταχ. ΑΓ208/2-6-2021 αγωγής της σύμπραξης μελετητών «Αναστασίου Μανιάτη και Γεωργίας Γιαννετάκη» (εισήγηση νομική υπηρεσία).

3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.044,65 τ.μ., που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. ΟΤ15, της Κοινότητας Ν. Πόρων (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

4. Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για το δημοτικό ακίνητο, διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Απελλού 1 στην Θεσσαλονίκη, για τo έτoς 2020(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

5. Επιστροφή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ. Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου «Αστική Οδοποιία οικισμών στη Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

8. Απαλλαγή υπολόγου (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

9. Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Τ.Κ. Σκοτίνας», προϋπολογισμού: 74.383,24€ (με Φ.Π.Α) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 181958,1) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

10. Έγκριση έκθεσης B΄ τριμήνου 2021 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12. Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

14. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση αναίρεσης κατά της με αριθμό 87/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ε΄ Τριμελές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας απευθυνόμενης (εισήγηση νομική υπηρεσία).

15. Χαρακτηρισμός του έργου με τίτλο «Βελτίωση και εκγσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Νέας Εφέσου» ως συνεχιζόμενου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.