Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 26.03.2019

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 26.03.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κτήσης κυριότητας ακινήτων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου εκ του άρθρου 1 του Νόμου 2074/1920. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
2. Kατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3. Τροποποίηση της αριθμ. 9/2019 Α.Δ.Σ. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
4. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με αριθμ. τεμαχίου 990ε εμβαδού 24.500 τ.μ. στη θέση ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Κονταριώτισσας, για την κατασκευή εγκαταστάσεων ψυγείων και διαλογητηρίων φρούτων. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
5. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
7. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8. Αποδοχή αιτήματος για εκμίσθωση 17,67 στρεμμάτων στη θέση Γούρνες Λιτοχώρου για Α.Π.Ε. με δημόσιο διαγωνισμό μέσω ΔΕΑΔΟ Α.Ε. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
9. Λήψη απόφασης για την κατανομή 1ης-3ης  δόσης ΣΑΤΑ 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
11. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 18281/14-3-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12. Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ, Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος).
13. Εξειδίκευση πίστωσης για τη  χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δ.Ε. Αν. Ολύμπου» (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Βροντούς και στη Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΗ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17. Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700 τ.μ. της με αριθμ. τεμ. 416 δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26.914 τ.μ. στη θέση ΜΟΥΤΣΑΛΑ (σχολικό) της Τ.Κ. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
18. Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
19. Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Λιτοχώρου » στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
20. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 80.000 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
21. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Πιερική Αναπτυξιακή για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων σανίδων σε βαθμίδες καθισμάτων στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
22. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη ενός  Ι.Χ. αυτοκινήτου στο Α.Τ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
23. Λήψη απόφασης για κατάργηση  του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου πρώην Κοινότητας Κονταριώτισσας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                      Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Συνημμένα αρχεία