Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 24.04.2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 24.04.2019

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 24.04.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι στις 26 Απριλίου 2019 ξεκινά η εκλογική απαγόρευση λήψης Αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια σύμφωνα με παρ.5 του αρ.65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Εκλογή – αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων» (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Εκλογή – αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   
3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
5. Αποδοχή των όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  της πράξης με τίτλο  «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου».

(Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός συνεργάτης).

6. Αποδοχή των όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  της πράξης με τίτλο  «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Λιτοχώρου» (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός συνεργάτης).
7. Αποδοχή χρηματοδότησης της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  πράξης με τίτλο  «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου» – 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e – ΠΕΔ». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8. Αποδοχή χρηματοδότησης της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  πράξης με τίτλο  «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Λιτοχώρου», – 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e – ΠΕΔ». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών – έργων  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).                
11. Λήψη απόφασης προς συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού επι της με αριθμό κατάθεσης 493/85/2019 τακτικής αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης της εταιρίας με την επωνυμία «Η. Σεϊταρίδης – Ε. Πασχούδης & Συν/τες Ετερόρρυθμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών Ε.Ε.» και δ.τ. «ΓΚΕΟΚΑΤ Ε.Ε.». (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
12. Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 186/2017 Α.Δ.Σ. (Εισήγηση Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος).
13. Έγκριση Π.Π.Π. του έργου «Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στις Τ.Κ. Δίου, Πλατανακίων, Αγ. Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν. Εφέσου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή Πυξάρι Δ.Κ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Εργασίες για τοποθέτηση LIFT στο Λύκειο Λιτοχώρου». (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση Π.Π. & Ο.Π. του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις διανομών Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση Π.Π. & Ο.Π. του έργου «Εργασίες αντικατάστασης των πλακιδίων αμιάντου, συντήρησης αποχωρητηρίων, σωμάτων καλοριφέρ και διάφορες μικροεργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Σκοτίνας (Β΄φάση). (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου «Κατασκευή υδρομόνωσης – οικοδομικές εργασίες & επέκταση δικτύου απορροής όμβριων, περιβάλλοντα χώρου του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου». (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστώσεων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δ.Ε. Αν. Ολύμπου». (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. λεπτοκαρυάς.  (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς».  (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
23. Χορήγηση παράτασης και έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη με τίτλο «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Γ.Π.Σ. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή κεντρικών προσαγωγών Ν. Πόρων – Πλαταμώνα – Ν. Παντελεήμονα – Σκοτίνας – Παραλιακών Οικισμών & αντλιοστάσιο Πλαταμώνα». (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση «βιοτεχνία παραγωγής ζωοτροφών» στο κληροτεμάχιο 1976ε του αγροκτήματος Βροντούς μετά από αίτηση του Καλαϊτζή Οδυσσέα.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                  
26. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εξωτερικά της πύλης του ΚΕΔΑ Σκοτίνας. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
27. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
28. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης, του ιδανικού μεριδίου 5,32% της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό 0057, που βρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου πόλης στον τομέα Β2 (άρθρο 13) Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, Ο.Τ. 035. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
29. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης, προσκυρούμενης έκτασης στην αρχική ιδιοκτησία με κωδ. 011602 στο Ο.Τ. Γ178 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
30.  Ορισμός του Μασούρα Άγγελου  ως εκπροσώπου  των ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας 011602 στο Ο.Τ. Γ178, για να καταβάλει τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους, που προκύπτουν με βάση την 285η Δ διορθωτική      της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
31. Εξέταση αιτήματος για την παράταση ή μη της μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος, στην Πλάκα Λιτοχώρου, μετά από αίτηση του Δεληγιαννίδη Χαράλαμπου του Γεωργίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ).                                 
32. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του τμήματος προσχολικής αγωγής Δήμου  Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).    
33. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 155/2013 Α.Δ.Σ. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
34. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποπεράτωση συνεδριακού κέντρου Λιτοχώρου». (Εισήγηση Σακκάς Θεοφάνης, Ειδικός Συνεργάτης).                                 
35. Εξειδίκευση πιστώσεων για επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
36. Λήψη απόφασης για αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης για έγκριση  αδείας εργασιών μικρής κλίμακας σε  κ.χ. της Δ.Ε. Λιτοχώρου μετά από αίτηση του Παύλου Νικολάου. (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
37. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το έτος 2019 και εφεξής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
38. Λήψη απόφασης σχετικά με την θέσπιση ονομαστικής και αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
39. Λήψη απόφασης σχετικά με την θέσπιση ονομαστικής και αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
40. Λήψη απόφασης σχετικά με την θέσπιση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
41. Έγκριση τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση της Διάβρωσης της Ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με την ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο μόνο την τιμή. (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος).      
42. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της αριθμ. 07/2019 Α.Δ.Σ. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).                
43. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύνταξη ή όχι μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας Β1 φάσης, στο πλαίσιο της μελέτης του Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
44. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στην Δ.Ε. Λιτοχώρου από θεομηνία της 15ης – 17ης Νοεμβρίου 2017».  (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
45. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στην Δ.Ε. Λιτοχώρου από θεομηνία της 15ης – 17ης Νοεμβρίου 2017». (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
46. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργο κρασπεδώσεων-πεζοδρομήσεων-ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε.Δίου έτους 2018». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
47. Εξειδίκευση πίστωσης στα πλαίσια εκδηλώσεων έτους 2019 που θα συμμετέχει ο Δήμος. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
48. Λήψη απόφασης για ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες ορεινού τρεξίματος: α)Olympus Ultra (τερματισμός), το Σάββατο 29/6/2019 και ώρες από 10:30πμ. έως 23:00μμ. και β)Olympus Marathon (τερματισμός),  το Σάββατο 29/6/2019 και ώρες από 10:30πμ. έως 23:00μμ μετά  από  αίτηση της OLYMPUS MARATHON. (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
49. Λήψη απόφασης για ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες ορεινού τρεξίματος: α)Κόψη των Αετών (τερματισμός), την Κυριακή 30/6/2019 και ώρες από 9:00πμ. έως 15:00μμ. και β)Melindra Trail (τερματισμός),  την Κυριακή 30/6/2019 και ώρες από 9:00πμ. έως 15:00μμ μετά  από  αίτηση της OLYMPUS MARATHON. (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
50. Λήψη απόφασης για ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται, μέσα στο Δίον, προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες ορεινού τρεξίματος: α)Olympus Ultra (εκκίνηση), το Σάββατο 29/6/2019 και ώρες από 4:00πμ. έως 4:15πμ. και β)Olympus Marathon (εκκίνηση),  το Σάββατο 29/6/2019 και ώρες από 6:00πμ. – 6:15πμ μετά  από  αίτηση της OLYMPUS MARATHON. (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
51. Λήψη απόφασης για ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας ορεινού τρεξίματος: Melindra Trail (εκκίνηση), την Κυριακή 30/6/2019 και ώρες από 9:00πμ. έως 9:15πμ μετά  από  αίτηση της OLYMPUS MARATHON. (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
52. Λήψη απόφασης για διακοπή της κυκλοφορίας στο τελευταίο χιλιόμετρο της διαδρομής, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να διεξαχθεί ο 33ος κλασσικός Ορειβατικός Μαραθώνιος Δρόμος Ολύμπου την Κυριακή 8/9/2018 από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 17:00 μ.μ, μετά από αίτηση του Ελληνικού Ορειβατικού συλλόγου Θεσσαλονίκης. (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
53. Λήψη απόφασης για υπεκμίσθωση ή μη Δημοτικής έκτασης εμβαδού 15.720,90 τ.μ., τμήμα του υπ’ αριθμ. 356γ τεμαχίου, της Δ.Κ. Λιτοχώρου μετά από αίτηση της ΡΕΑ Α.Ε. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ).                                 
54. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (.Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Π.Ε.  του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το σχ. Έτος 2019-20. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).                 
55. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (.Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε.  του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το σχ. Έτος 2019-20. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).                                   
56. Λήψη απόφασης για τη σύγκληση συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κονταριώτισσας κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο & Αύγουστο. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).                                 
57. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δίου – Ολύμπου και ΦΟΔΣΑ που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων για το Δήμο  Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός συνεργάτης).
58. Έγκριση θέσης για τοποθέτηση – μεταφορά περιπτέρου στη Δ.Κ. Καρίτσας. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
59. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 117/2016 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός κ.χ). (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
60. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
61. Επιχορήγηση του Σωματείου «Ολύμπια εν Διω». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
62. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Πνευματική Κίνηση Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
63. Επιχορήγηση της αστικής Μ.Κ.Ε. “Olympus Marathon”.(Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
64. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.952,48 τ.μ. στη θέση ΚΑΝΑΛΙΑ της Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
65. Εκμίσθωση  ή μη  δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.197 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του με αριθμ. 356γ τεμαχίου, συνολικού εμβαδού 90.350 τ.μ. στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Φωτίου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος).
66. Εκμίσθωση ή μη τμήματος 4.318,13 της με αριθμ. 961γ  δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 45.733 στην Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα για κτηνοτροφική εγκατάσταση. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
67. Ακύρωση της αριθμ. 66/2018 Α.Δ.Σ. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
68. Λήψη απόφασης για παράταση εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες ανάπτυξης κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης παλαιού σχολείου Πλαταμώνα του Δημου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
69. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 8/2019 Α.Δ.Σ. (Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης στο ΟΑΛ). (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
70. Τροποποίηση – επαναδιατύπωση της αριθμ. 279/2018 Α.Δ.Σ. (Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο εμβαδού 69,40 τ.μ. με ημιώροφο (πατάρι) άνωθεν αυτού εμβαδού 30,20 τ.μ. στο Ο.Τ. 38 αριθμ. οικ. 23) που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πλαταμώνα). (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
71. Καθιέρωση 24ωρης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) Υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης και ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το έτος  2019. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
72. Χαρακτηρισμός της θέσης στάσιμου εμπορίου που βρίσκεται στην είσοδο Φαραγγιού Ενιπέα (Μύλοι) ως θέση αποκλειστικού παραγωγού στάσιμου εμποτίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
73. Χορήγηση και έγκριση θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου «Hotel Siokas» στη Τ.Κ. Πόρων. (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος).

                            

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.      

    Παπαμιχαήλ   Αθανάσιος