Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 04.12

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 04.12.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων & εργασιών- υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4. 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
6. Αποδοχή  του αριθμ. 1/2018, πρακτικού  της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
7. Τροποποίηση της αριθμ. 196/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
8. Τροποποίηση της αριθμ. 261/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
9. Τροποποίηση της αριθμ. 295/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
10. Τροποποίηση της αριθμ. 198/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
11. Αποδοχή παραίτησης του κ. Αθανασίου Καλαϊτζή, Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας από τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Δίου- Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
12. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης και μεταβίβαση προσκυρούμενης έκτασης. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
13. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και καθορισμός των τιμών του μισθωτικού ανταλλάγματος, έτους 2019 για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
14. Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στο Δικηγόρο Σαχινίδη Ιωάννη, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
15. Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στο Δικηγόρο Γερομιχαλού Ευαγγελία, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
16. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
17. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός για το οικ. έτος 2019.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).

                            

                                                  

                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

                                                   Παπαμιχαήλ   Αθανάσιος