«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να συμμετέχετε στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου2020 με ώρα έναρξης 18.00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.

Αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄ Κατανομή) έτους 2020.

2.

Αποδοχή χρηματοδότησης 510.000€ από το Υπουργείο Υποδομών – 11ηΑναμόρφωση

3.

Έκτακτη επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

4.

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

5.

Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δίου – Ολύμπου για προμήθεια κρουνών -μανίκων  και λοιπών υλικών δασοπυρόσβεσης

6.

Ορισμός των μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές των εργασιών του Δήμου, ύστερα από την διενέργεια κλήρωσης.

7.

Ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα-Προϋπολογισμό έτους 2020 του έργου με τίτλο «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 15ης έως17ης Νοεμβρίου 2017» και ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.  

8.

Παράταση-τροποποίηση της από 15.05.2017 σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και Δήμου Δίου-Ολύμπου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ “SEATRAC” ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ»

9.

Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δίου-Ολύμπου και Λιμενικού Ταμείου Ν. Πιερίας για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων των χερσαίων ζωνών  λιμένων στα διοικητικά όρια του Δήμου Δίου-Ολύμπου, καθώς και τον καθορισμό των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας

10.

Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δίου-Ολύμπου και Λιμενικού Ταμείου Ν. Πιερίας για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής

11.

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «΄Εργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων ΔΕ Λιτοχώρου, ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου» έτους 2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 18.00, μέσω της εφαρμογής e.presence.gov.gr, σε συνέχεια του από 21.04.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πουσας εστάλη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της με αρ. ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και την εγκύκλιο  με αρ. 40/20930/31.03.2020 «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Θα λάβετε στα email σας και σχετική πρόσκληση προκειμένου να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής με τον παραπάνω τρόπο, ή εάν η εφαρμογή έχει προβλήματα, η ψηφοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί και δια περιφοράς από τις 18.00 έως και 22.00 της Τετάρτης  06.05.2020, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς τo email  proedros_ds@dionolympos.grτου Δήμου Δίου Ολύμπου, αποστέλλοντας με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο της δημόσιας υγείας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αδυνατούν να ψηφίσουν με email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ:6948178302)

Σημειώνεται ότι  με την ΠΝΠ της 30.03.2020 (75 Α), ορίζεται ότι προϋπόθεση για τη νομιμότητα της συνεδρίασης δια περιφοράς, είναι η συμμετοχή, του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας email σαςεπισυνάπτουμε  την πρόσκληση, τις εισηγήσεις των θεμάτωνκαι το έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

           

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σαμαράς