«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να συμμετέχετε στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξης 07.00 μ.μ.,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της με αρ. ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και την εγκύκλιο  με αρ. 40/20930/31.03.2020 «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

 

Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:  

1.«Αποχέτευση ακαθάρτων  υδάτων Δ. Δ. Πλαταμώνα»

2. «Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς»

 

Έγκριση ή μη της 16/2020 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός  υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Πλαταμώνα» ποσού 1.144.152,77.

 

Έγκριση ή μη έγκρισης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δίου Ολύμπου με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών ακτών Δήμου Δίου Ολύμπου και προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων διάβρωσης.

 

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2020

 

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. ΔΕΑΔΟ ΑΕ λόγω παραίτησης.

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για ενίσχυση του Κ.Α 30.7333.0001 για την  εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δημοτικής οδού Ν. ΠαντελεήμοναΠ. Παντελεήμονα»

 

«Αποδοχή της υπ’ άριθμ. 18209/2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020»

 

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

Έγκριση επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών και λοιπών απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού  COVID-19

 

Απόφαση ή μη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΑΔΟ ΑΕ , με την προσθήκη στο άρθρο 22, το δικαίωμα στους εργαζομένους της εθελουσίας εξόδου και άδειας άνευ αποδοχών.

Σημειώνεται ότι  με την ΠΝΠ της 30.03.2020 (75 Α), ορίζεται ότι προϋπόθεση για τη νομιμότητα της συνεδρίασης δια περιφοράς, είναι η συμμετοχή, του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης διά περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς τo email proedros_ds@dionolympos.gr του Δήμου Δίου Ολύμπου, αποστέλλοντας με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο της δημόσιας υγείας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αδυνατούν να ψηφίσουν με email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms(τηλ:6948178302)

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας email σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση, τις εισηγήσεις των θεμάτων και το έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων,  προς ενημέρωσή σας.

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σαμαράς