«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 18.12.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-στάθμευσης και περίφραξης, Κ.Π.Ε. και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

2.

Ορισμός μελών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων  και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου από τη θεομηνία της 15ης και 17ης Νοεμβρίου 2017»

Εισήγηση:  Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

3.

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντλιοστάσια Παραλιακής Ζώνης Λεπτοκαρυάς»

Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

4.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντλιοστάσια Παραλιακής Ζώνης Λεπτοκαρυάς»

Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

5.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Έργο κρασπέδωσης-πεζοδρόμησης στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς (Από Olympian Βayμέχρι ΟΣΕ)»

Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

6.

Έγκριση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης της εν λειτουργία εγκατάστασης «Πρατήριο υγρών καυσίμων και καφενείο» που βρίσκεται στον αριστερό παράπλευρο αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ Χ.Θ. 405+280 (με αρχή χιλιομέτρησης την Αθήνα).

Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

7.

Έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου έτους 2019 του Δήμου Δίου Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος

8.

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2018 της «ΔΕΑΔΟ Α.Ε.»

Εισήγηση: Λογιστής ΔΕΑΔΟ Χρήστογλου Ιωάννης

9.

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της «ΔΕΑΔΟ Α.Ε.»

Εισήγηση: Λογιστής «ΔΕΑΔΟ Α.Ε.»Χρήστογλου Ιωάννης

10.

Ορισμός αμοιβής Προέδρου και Αντιπροέδρου της «ΔΕΑΔΟ Α.Ε.»

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

11.

Μείωση ή μη μισθώματος στη θέση «Χερσολίβαδο» μετά από αίτηση της Αερολέσχης Πιερίας.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

12.

Ονοματοδοσία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Λεπτοκαρυάς.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

13.

Παραχώρηση μηχανήματος από τη ΔΕΥΑΔΟΛ στον Δήμο Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Φαρμάκης Αστέριος

14.

Επικύρωση της 641/19962/18-11-2019 απόφασης Δημάρχου Δήμου Δίου Ολύμπου με θέμα: «Αναγκαστική ταφή αλλοδαπού πολίτη»

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

15.

Έγκριση προγράμματος χωριστής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) μέσω συνεργασίας του Δήμου Δίου Ολύμπου με συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Επιλογή συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Επιλογή κεντρικού χώρου συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης των Α.Η.Η.Ε. Έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με Σ.Σ.Δ.Ε.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

16.

Έγκριση συνεργασίας (άνευ ανταλλάγματος) του Δήμου Δίου Ολύμπου με το εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με Σ.Σ.Ε.Δ.

Εισήγηση:  Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

17.

25η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

18.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 Ν.3584/2007

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

19.

Μνημόνιο Σύναψης Συμφωνίας Συνεργασίας για την υλοποίηση έργων έρευνας, καινοτομίας & τεχνολογικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων μεταξύ του Δήμου Δίου Ολύμπου και της εταιρείας Παπαδόπουλος Ιωάννης, με τον διακριτικό τίτλο «π-technologies»

Εισήγηση: Δήμαρχος: Γερολιόλιος Ευάγγελος

20.

Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης ανακύκλωσης

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

21.

Παραχώρηση έκτασης στον Μοτοσυκλετιστικό Αθλητικό Όμιλο Κατερίνης

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

22.

Έγκριση κανονισμού βοθρολυμάτων της ΔΕΥΑΔΟΛ

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Φαρμάκης Αστέριος

23.

Έγκριση τιμής μονάδας απόθεσης βοθρολυμάτων  στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΔΟΛ

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Φαρμάκης Αστέριος

24.

Έγκριση τιμής ανά κυβικό μέτρο σχετικά με τις συνδεδεμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΔΟΛ.

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Φαρμάκης Αστέριος

 

    Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας email σαςεπισυνάπτουμε  την πρόσκληση και τις εισηγήσεις τωνθεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος