«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 04.12.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1. Μεταφορά του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του προσωπικού που απασχολείται σε αυτό, από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ.) στο Δήμο Δίου – Ολύμπου

Εισήγηση: Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών, Καζακλάρη Δήμητρα

2.  Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και Σ.Σ.  του έργου: «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του οικισμού» της  ΔΤΥ ΠΕ & ΠΟ Δήμου Δίου – Ολύμπου, αναδόχου «ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ »

Εισηγητής: Προϊστάμενος ΔΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών  (ΠΚΤΜΝΕ)  του έργου: «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δ.Ε. Αν. Ολύμπου έτους 2018» της  ΔΤΥ ΠΕ & ΠΟ Δήμου Δίου – Ολύμπου, αναδόχου «Γελαδάρης Ιωάννης»

Εισηγητής: Προϊστάμενος ΔΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών  (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δ.Ε. Αν. Ολύμπου» της  ΔΤΥ ΠΕ & ΠΟ Δήμου Δίου – Ολύμπου, αναδόχου «Γελαδάρης Ιωάννης »

Εισηγητής: Προϊστάμενος ΔΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

5. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. Δανείων

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

6. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Καταναλωτών

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Φαρμάκης Αστέριος

7. Παραλαβή μελέτης Δημοτικού Σχολείου Πλαταμώνα

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

8. Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

9. Μετατόπιση περιπτέρου Κωστοπούλου Αικατερίνης στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

10. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουριάτης

11. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος γης, που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

12. Ορισμός μελών επιτροπής εκμίσθωσης – εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

13. Ορισμός μελών προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Δίου»

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

14. Λήψη απόφασης  σχετικά με αίτημα μισθωτή ορειβατικού καταφυγίου δημοτικού ακινήτου για αλλαγή στο πρόσωπο του εγγυητή.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

15. Επικαιροποίηση της 96/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίηση αυτής ως προς το πρόσωπο του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

16. Επικαιροποίηση της 136/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίηση αυτής ως προς το πρόσωπο του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

17. Λύση και εκκαθάριση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ.- Μεταφορά του προσωπικού της Επιχείρησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

18. Μείωση ή μη μισθώματος Δημοτικού κέντρου «Νερόμυλος» σύμφωνα με τον Ν.4071/2012 και την με αριθμ.68/2017 απόφαση του ειρηνοδικείου Κατερίνης

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

19. Έγκριση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. Επιλογή εταιρείας διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. Έγκριση χωροθέτησης κάδων συλλογής και έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας.

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

20. Σχέδιο τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2019 του Δήμου Δίου Ολύμπου.

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος

21. Καθορισμός αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 76.900.00 τ.μ. στην θέση «Γυαλιά» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου, για τα έτη 2017 και 2018.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

22. 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

23. 25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

24. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών(Δ κατανομή)  έτους 2019

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

25.          ι Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση ή μη της 119/2015.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Βροχαρίδης Βασίλειος

 

     Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και την εισήγηση του θέματος,  προς ενημέρωσή σας.

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Σαμαράς Κωνσταντίνος